Algemene voorwaarden 

Algemene gegevens

Bedrijfsnaam: Social Road 

Adres: 2e industrieweg 23 | 3411ME | Lopik

Telefoon: +31 6 23 24 57 16 

Eigenaren: Ruben van Wijk & Roald Mulder

KVK: 72100621

BTW nummer: NL858986036B01

1. Definities

 • Social Road: De vennootschap onder firma Social Road is gevestigd in Benschop onder KvK nr. 72100621.

 • Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van Social Road wordt afgesproken.

 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Social Road en de afnemer(s). 

 • Website: www.socialroad.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder Social Road en/of de websites / webshops aangevraagd via en gemaakt door Social Road. ​

 • Pakket: Met een pakket wordt bedoeld een pakket zoals dat is beschreven op de website van Social Road.

 • Diensten: Alle diensten die Social Road levert aan zijn afnemers, waaronder het aanvragen van domeinnaam en hosting, bouwen van websites en webshops, service- en onderhoud, SEO en Social Media management. 

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door Social Road gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Social Road verrichtte handelingen.

 • Indien Social Road niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Social Road in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 • Door akkoord te gaan (zowel schriftelijk, digitaal of mondeling) met een overeenkomst met Social Road verklaart de afnemer dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Social Road en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven door Social Road zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Social Road anders is vermeld.

 • Een aanbieding of een offerte van Social Road heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is, deze termijn is bindend.

 • Alle prijzen vermeld door Social Road zijn exclusief 21% omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

4. Website & Hosting

 • Social Road is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

 • Het is de afnemer niet toegestaan de ter beschikking gestelde online ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.

 • Het is een afnemer niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

 1. Het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

 2. Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;

 3. Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;

 4. Het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;

 5. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid;

 6. Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

 • Social Road is te allen tijden gerechtigd het hostingpakket van de afnemer te verhogen wanneer de website of webshop over het afgesproken limiet gaat. Er zal dan een nodige upgrade plaats vinden.

 • Social Road is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de afnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de afnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Social Road alle schade ten gevolge van de overtreding door afnemer of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. Indien de afnemer het gestelde in de hierboven beschreven artikelen overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

 2. Indien blijkt dat de afnemer met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

 3. Indien blijkt dat de afnemer de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;

 4. Indien de betalingsachterstand groter is dan 3 maanden.

 

 • Wanneer er geen service contract is afgesloten is Social Road niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is Social Road de afnemer niets meer verschuldigd.

 • Werkzaamheden door uzelf of derden aan de website, welke zorgen voor fouten en problemen, en moeten worden opgelost, vallen niet onder de overeenkomst. Bij dergelijke werkzaamheden zal het uurtarief gelden.

 • Social Road is niet aansprakelijk voor inkomende of uitgaande spamberichten of de gevolgen daarvan.

5. Webdesign & SEO

 • Social Road zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte website die naar de website van Social Road verwijst. Indien de afnemer deze link liever niet heeft kan deze in overleg tegen een meerprijs van €25,- worden verwijderd.

 • Social Road is tot aan de volledige betaling van de factuur van de website, eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de afnemer gaan.

 • Social Road behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de afnemer dit willen aanpassen dient de afnemer dit in overleg met Social Road te doen.

 • De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is Social Road niet aansprakelijk voor vertraging.

 • De afnemer is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij Social Road is onder gebracht houdt dan op te bestaan.

 • Wanneer er geen service contract is afgesloten is Social Road niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is Social Road de afnemer niets meer verschuldigd.

 • Social Road zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanningen door Social Road zullen worden nagestreefd. 

 • Social Road heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 • Social Road kan niet garanderen dat de website van de afnemer bovenaan komt te staan in Google of andere zoekmachines. Social Road is niet aansprakelijk wanneer de website niet gevonden wordt op algemeen veel gebruikte woorden. 

 • Social Road is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen vanwege de veranderlijke algoritmes. 

6. Social Media management

 • De overeenkomst voor Social Media management wordt aangegaan voor 1 jaar en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn.

 • Social Road is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten uit Social Media management. De afnemer erkent en begrijpt dat Social Road geen garantie kan gegeven op resultaten.

 • Een Social Media account aangemaakt door Social Road of waar Social Road toegang tot heeft, blijft eigendom van de afnemer

 • Social Road heeft met inachtneming van de belangen van de afnemer, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 • De afnemer erkent en begrijpt dat Social Road geen garantie kan geven ten aanzien van het aantal volgers en fans dan wel het aantal gebruikers op andere social media accounts. Social Road zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van de afnemer te beïnvloeden. 

 • Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Social Media platformen altijd blijven schommelen. Social Road is niet aansprakelijk voor de resultaten die platformen tonen.

 • Social Road is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Social Road is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de afnemer het door Social Road beschikbaar gestelde voorstel heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door Social Road. 

 • Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer Social Road hierop heeft gereageerd. 

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen of vermeld. 

 • De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail of per post, producten en/of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van Social Road een officiële bevestiging van opzegging heeft verkregen.

 • Social Road kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen aan Social Road niet of niet volledig nakomt.

 • Social Road heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de afnemer:

 1. Failliet is of in staat van faillissement is verklaard

 2. Niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft

 3. Onder curatele staat

 4. Informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden

 5. Informatie verspreidt die in strijd is met (internationale wet- en regelgeving)

 6. Informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.

 • Tevens heeft Social Road  het recht als hij twijfelt aan het vermogen van de afnemer (tijdig) om aan zijn verplichtingen te voldoen, de opdracht af te breken, of tijdelijk stil te leggen. De afnemer of andere wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

8. Levering

 • Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door Social Road zo spoedig mogelijk aan zijn afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van Social Road zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Social Road in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

9. Overmacht

 • Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

 • Indien Social Road haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als Social Road in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10. Prijzen & betalingsvoorwaarden

 • Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

 • Social Road heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan de afnemende partij schriftelijk per post of e-mail bekend gemaakt. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

 • De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van Social Road. 

 • Social Road stuurt de afnemer per oplevering van producten en/of diensten een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail of beide gebeuren.

 • Social Road is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan Social Road geen verwijt worden gemaakt als er geen factuur ontvangen is.

 • De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, maandelijks gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Als de betaling niet op tijd plaatsvindt, behoudt Social Road het recht de producten en of diensten (tijdelijk) stil te leggen.

 • Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij Social Road. Na ontvangst van het bezwaar zal Social Road een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 • De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij Social Road is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

 • De afnemer is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van Social Road is bijgeschreven.

 • Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt Social Road administratiekosten in rekening.

 • Indien Social Road andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal Social Road deze op de afnemer verhalen.

11. Persoonsgegevens

 • De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst Social Road toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 • Social Road verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt Social Road deze ongevraagd aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

 • Persoonsgegevens kunnen door Social Road gebruikt worden voor mailing of acties van Social Road Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit per mail kenbaar maken of kunt u zich afmelden bij de eerst volgende mailing.

12. Aansprakelijkheid

 • Indien Social Road aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 • Social Road is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Social Road is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een juiste AVG, privacyverklaring en cookie beleid op haar website. Social Road is niet aansprakelijk wanneer niet wordt voldaan aan de AVG op de website van Opdrachtgever.

 • Indien Social Road aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Social Road beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • De aansprakelijkheid van Social Road is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 • Social Road is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Social Road aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Social Road toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Social Road is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Social Road of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13. Buitengebruikstelling

 • Social Road heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Social Road niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 • Social Road activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

14. Klachten

 • De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per email te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens Social Road. 

 • Indien de klacht gegrond is, zal Social Road de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.

 • Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden en toepasselijk recht

 • Social Road behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Social Road is verplicht deze wijzigingen één maand voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

 • Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Social Road en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

Social Road

2e Industrieweg 23 

3411 ME Lopik

info@socialroad.nl 

+31 6 23 24 57 16

72100621

NL858986036B01

Volg ons

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

 • Instagram Social Road
 • Facebook
 • LinkedIn Social Road

© 2020 by socialroad.nl  

Algemene voorwaarden | Privacy- & cookiebeleid